Prawa i ochrona kobiet w ciąży

Ochrona przed
zwolnieniem w ciąży

Pracownica w ciąży podlega
szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani
rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży. Bezwzględna ochrona stosunku
pracy oznacza również, że nie można wypowiedzieć umowy jeszcze przed
zajściem w ciążę, jeżeli upływ tego okresu wypowiedzenia przypadałby na okres ciąży. Oznacza to, że jeżeli umowa uległaby
rozwiązaniu w trakcie ciąży, tj. po ukończeniu 3 miesiąca ciąży, takie wypowiedzenie
jest nieważne.

Zakaz wypowiadania i
rozwiązania umów o pracę dotyczy kobiet zatrudnionych na umowę na
czas:
 • nieokreślony,
 • określony,
 • próbny, z wyjątkiem umowy na okres próbny nieprzekraczający jednego
  miesiąca.
Istnieją dwa wyjątki,
kiedy to można rozwiązać umowę z kobietą w ciąży.
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o
pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży może nastąpić tylko:
·       
gdy
dotyczy umowy na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca,
·       
w
razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Oczywiście, tak jak w
innych przypadkach, umowa o pracę  może zostać rozwiązana, w sytuacji
zaistnienia przyczyn uzasadniających rozwiązanie jej bez wypowiedzenia z
winy pracownicy, a
reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na
rozwiązanie umowy. Może tak się stać w sytuacji:
· ciężkiego
naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
·       popełnienia
przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które
uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli
przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
·       
zawinionej
przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie
1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności
uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Przedłużenie umowy o
pracę do dnia porodu.

Jeżeli pracownica
zatrudniona jest na podstawie umowy na czas określony lub na okres
próbny przekraczający jeden miesiąc, to pracodawca ma obowiązek
przedłużyć umowę do dnia porodu, która uległaby rozwiązaniu po upływie
trzeciego miesiąca ciąży.

Przedłużenie następuje
automatycznie, z mocy prawa. Nie są potrzebne dodatkowe dokumenty
potwierdzające przedłużenie.

Istnieją jednak
wyjątki, gdy nie następuje przedłużenie:
·       
umowy
o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
·       
umowy
na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca,
·       
umowy
na czas określony, lub umowy na okres próbny powyżej 1 miesiąca, jeżeli
rozwiązanie tych umów przypada przed upływem trzeciego miesiąca ciąży.

Mowa jest o trzecim
miesiącu, jak go obliczyć. Otóż w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy.
Zgodnie wyrokiem Sądu Najwyższego z
dnia 5 grudnia 2002 r. (I PK 33/02, OSNP z 2004 r. nr 12, poz. 204) „termin
upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach
księżycowych (28 dni)”.

Jeżeli pracownica w momencie otrzymania lub złożenia wypowiedzenia nie
wiedziała o ciąży, ochrona ją nadal obowiązuje. W takiej sytuacji p
racodawca, gdy zostanie
poinformowany o ciąży pracownicy, musi złożyć oświadczenie o cofnięciu
wypowiedzenia i przywrócić ją do pracy na poprzednim stanowisku.

Jeżeli doszło do rozwiązania
umowy na mocy porozumienia stron p
racownica może cofnąć swoje oświadczenie woli, jeżeli w
chwili jego składania nie miała wiedzy o ciąży lub nie znała przysługujących
jej z tego tytułu uprawnień. 

Jak i w wielu innych sytuacjach, tak i tu
obowiązują terminy. Mianowicie cofnięcie powinno zostać złożone
w ciągu 7 dni od dnia, w którym pracownica dowiedziała się, że jest w
ciąży
.

Pracownicy przysługuje zwolnienie od pracy na  badanie lekarskie w
czasie ciąży
, które
przeprowadzane są w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być
przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu
pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zakaz pracy w
godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz delegowania poza miejsce stałej
pracy
.

Zmiana rozkładu czasu pracy pracownicy w ciąży  
Pracodawca zatrudniający
pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład
czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli
jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której
wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej. W razie braku takich możliwości
pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku
świadczenia pracy.

W razie gdy zmiana
warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, powoduje obniżenie wynagrodzenia,
pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

Pracownica w okresie
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego
wynagrodzenia.

Po ustaniu przyczyn
uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu
pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany
zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o
pracę.
Zdjęcie: http://polki.pl/zdrowie/prawa-pacjenta,kobieta-w-ciazy-a-wypowiedzenie-umowy-o-prace,10355682,artykul.html

Comments

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
 1. paniMondro

  Będąc w ciąży już ten temat przerabiałam, ale dobrze że tu jest wszystko w jednym miejscu. Bo zajście w ciążę kiedy się pracuje na umowie czasowej budzi sporo obaw.

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
 2. Unknown

  Dobrze że są takie prawa. Niestety ja nie mialam tyle szczesxie. Byłam w Holandii i pracowałam w firmie jakoś pracownik tymczasowy. Umowę miałam na tydzień i co tydzień automatycznie przedluzana . W 5msc ciąży przełożona zwolniła mnie mówiąc że nie chce mieć pracownika w ciąży. Eh długa historia.

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *