Urlop rodzicielski

Po wykorzystaniu
urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający
okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w
wymiarze do:
1.    
32
tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
2.    
34
tygodni – w przypadkach urodzenia więcej niż jednego dziecka.
Z urlopu rodzicielskiego mogą
jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka
. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego ojca
i matki nie może przekraczać wyżej wymienionego wymiaru, tj. 32 lub 34 tygodni.
Wymiar urlopu rodzicielskiego
Urlop rodzicielski jest
udzielany jednorazowo, tzn. ciągiem 32 lub 43 tygodnie, albo w częściach, nie
później jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy
6 rok życia. Oznacza to, że niezależnie w którym miesiącu dziecko jest
urodzone, do końca roku, w którym kończy 6 lat urlop rodzicielski można
wykorzystać.
Urlop rodzicielski
jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo
zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego,
nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo
bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający
części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia.
Urlop rodzicielski w
wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym
bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym
bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający
części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części
urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego. Oczywiście
dotyczy to sytuacji, gdy ktoś będzie chciał skorzystać z urlopu wychowawczego.
Istnieje pewna zasada
co, do długości urlopu rodzicielskiego. Żadna z części urlopu rodzicielskiego
nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:
Pierwszej części
urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:
1.    
Urodzenia
jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,
2.    
Przyjęcia
przez pracownika, o którym mowa w art. 183 § 1, na wychowanie dziecka w wieku
do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o
odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3
tygodnie;
3.    
Sytuacji,
gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.
4.    
 
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego. 
Urlop rodzicielski
jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym
niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany
uwzględnić wniosek pracownika. Oznacza to w praktyce, że pracodawca nie może
odmówić udzielenia urlopu rodzicielskiego.
Liczbę części urlopu
ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. W liczbie
wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek
macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego
części, złożonych przez ubezpieczoną – matkę dziecka lub ubezpieczonego – ojca
dziecka.
Praca w czasie urlopu rodzicielskiego
Pracownik może łączyć
korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy
udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru
czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą
część wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że np. pracownica chce mieć obniżony
wymiar czasu pracy do 0,5 etatu. Pracuje więc na pół etatu, a drugą połowę
stanowi urlop rodzicielski, podczas którego nie wykonuje pracy.
W takim przypadku
podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie
krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że
nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy
wykonywanej przez pracownika
. Czyli nie może odmówić chyba, że nie ma
możliwości pracy na pół etatu na tym stanowisku. O przyczynie odmowy
uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.
Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w związku z pracą w
trakcie jego trwania
W przypadku łączenia
przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u
pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie
korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:
1.    
64
tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka
2.    
68
tygodni – w przypadkach urodzenia więcej niż jednego dziecka.
Okres, o który urlop
rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką
pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u
pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez
pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.
Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.
Można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w tym celu
należy złożyć pisemny wniosek dotyczący rezygnacji z korzystania z urlopu
rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy – składa się
pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy.
Pracownik
może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za
zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.
Warunki zatrudnienia po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu
ojcowskiego

Pracodawca
dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy
na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku
równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku
odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie
otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. W praktyce oznacza to, że nie musi
być to dokładnie to samo stanowisko, w tym samym dziale ale może być inne,
równorzędne. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, jeżeli w trakcie trwania urlopu
miały miejsce podwyżki, po powrocie z urlopu pracownik musi podnieść
wynagrodzenie pracownika o kwotę tej podwyżki.
Rysunek: http://www.rodzicielski.gov.pl/

Comments

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
 1. Klaudyna Maciąg

  Byłam na urlopie rodzicielskim i coś mi świta, że go skróciłam, bo chciałam już do pracy wrócić 😉

  Dużo przydatnych informacji, na pewno wielu osobom post bardzo się przyda.

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
 2. paniMondro

  Na pewno przydatny wpis, ale podano tu suche fakty, to samo można przeczytać wszędzie. Bardziej przystępnie byłoby gdybyś podała konkretne przykłady, że tak powiem z życia wzięte 😉

  1. Post
   Author
 3. Ayuna

  Bardzo ciekawe. Tak naprawdę, chodź pracuję od dwóch lat, w temacie urlopów nadal jestem "zielona" a taka wiedza jest bardzo przydatna, choćby na przyszłość, bo dzieci planuję mieć.
  pozdrawiam cieplutko 🙂

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *