Uprawnienia związane z rodzicielstwem

4.Obniżenie
wymiaru etatu
Pracownik, który ma prawo do urlopu
wychowawczego, może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru
czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w
okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany
uwzględnić wniosek pracownika.
Co ważne wniosek składa się na 21 dni
przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli
wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu
pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.
Pracownik podlega ochronie przed
zwolnieniem przez okres 12 miesięcy.
6.
Prace wzbronione kobietom karmiącym dziecko piersią
Kobiety w ciąży i kobiety
karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych
lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie,
przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.
Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży zawarty jest w załączniku do
rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (DzU nr 114, poz.
545 ze zm.).
Do prac
wzbronionych zalicza się m.in.:
·                    
prace
w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej,
·                    
prace
w pozycji wymuszonej,
·                    
prace
w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie
przekraczającym 15° C,
·                    
prace
w hałasie i drganiach o wartościach podanych w ww. rozporządzeniu,
·                    
prace
w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu
rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach,
·                    
prace
w narażeniu na wymienione w rozporządzeniu substancje chemiczne niezależnie od
ich stężenia w środowisku pracy,
·                    
prace
w wymuszonym rytmie pracy.
7. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem
Pracownikowi wychowującemu
przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku
kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Jeżeli dni nie zostaną wykorzystane w
danym roku kalendarzowym przepadają.Wpis na podstawie USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks pracy.

Comments

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *